Nieuwsbrieven

Uitnodiging ALV 09-06-2023

Nieuwsbrief Vereniging Dorpsraad Woubrugge
Nummer 60 – juni 2023

Op vrijdag 9 juni houden we in Die Twee
onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Inloop vanaf 19.30 uur – aanvang 20.00 uur.

AGENDA
Welkom
Tijdens de vergadering zal Frank van Haastregt
(projectleider ontwikkeling bij de Gemeente K&B) met ons de
gemeentelijke bouwplannen doornemen, waaronder het IKC, terrein
Esselyckerwoude, Karperhof en het faseringsproces van de
Bateweg reconstructie.
Ook de functie en het gebruik van de Bouwapp bij al deze
activiteiten zal door hem worden toegelicht.
Mia Hoes zal een update geven met betrekking tot de realisatie van
een “Knarrenhof” in Woubrugge.
Verslag van onze activiteiten
Wisseling in ons bestuur.
Rondvraag

 1. Opening en mededelingen; vaststelling van de agenda
 2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 22 mei
  2022 kunt het verslag vinden op www.dorpssraadwoubrugge.nl
 3. Financiën
 • Verslag van de inkomsten en uitgaven in 2021 en de balans per 31
  december 2022 door de penningmeester. U kunt hiervoor onze website
  raadplegen.
 • Verslag van de kascommissie 2022, bestaande uit Betty Kemper en
  Anneke Zwarst.
 • Na goedkeuring wordt de leden gevraagd het bestuur te dechargeren
  voor het gevoerde financiële beleid
 • Voorstel benoeming kascommissie 2023: Anneke Zwarst, waarbij ter
  vergadering een tweede lid wordt gezocht.
 • Het bestuur stelt voor om ook in 2023 de contributie vast te stellen op
  €0,00, in de verwachting dat door de leden voldoende vrijwillige
  bijdragen zullen worden gegeven. Daarvoor wordt de leden om
  goedkeuring gevraagd.
 1. Samenstelling bestuur
 • Johan Forsch voorzitter, benoemd 2022
 • Ben Beukenholdt secretaris, herbenoemd in 2021
 • Ger Kok, herbenoemd in 2020
 • Ewout van Dussen, herbenoemd in 2022
 • Hein Hoogenboom, herbenoemd in 2020
 • Mia Hoes, benoemd in 2021
  Ben Beukenholdt en Ewout van der Dussen treden na deze vergadering af als
  bestuurslid.
  Het bestuur stelt voor Jeannette Gast te benoemen tot lid van het bestuur. Daarvoor
  wordt de leden om toestemming gevraagd.
  Ger Kok zal aftreden per 1 november.
  Het bestuur stelt voor Dick van der Post per 1 november te benoemen tot lid van het
  bestuur. Daarvoor wordt de leden om toestemming gevraagd. Het is de bedoeling dat
  Dick penningmeester wordt.
 1. Verslag activiteiten
 • overleg met de gemeente
 • bewoners participatie
 • terugkeer bibliotheek
 • algemeen behoud van Woubrugse voorzieningen
 • taskforce wonen
 • grondstortingen
 1. Rondvraag en sluiting
  Secr. p/a, Thuisweide 30, 2481BK Woubrugge KvK-nr 57522871
  Regiobank nr.NL72RBRB 082 89 10782 www.dorpsraadwoubrugge