• Het dorp Woubrugge

  Maximaal 30 kilometer in Woubrugge

  Voor de hele dorpskern geldt een maximale snelheid van 30 km. Bijna iedereen weet dat eigenlijk wel maar het blijft lastig om, zeker op een doorgaande weg als de Bateweg niet wat harder te rijden. Voor de veiligheid van ons allemaal, kinderen, voetgangers en fietsers in het bijzonder is het belangrijk dat wij ons bewust zijn van deze maximum snelheid. Op ons verzoek heeft de Gemeente tijdelijk een display op de Bateweg opgehangen. Tevens wordt vastgelegd wat de gemiddelde snelheid van de passerende voertuigen is. Een belangrijk gegeven ook voor de reconstructie plannen van de Bateweg en omliggende straten.

  Voor de goede orde: Er worden geen kentekens geregistreerd, dus niemand ‘gaat op de bon’. Wel een aanmoediging om ons aan de maximale snelheid te houden.

 • Nieuwsbrieven

  Uitnodiging ALV 09-06-2023

  Nieuwsbrief Vereniging Dorpsraad Woubrugge
  Nummer 60 – juni 2023

  Op vrijdag 9 juni houden we in Die Twee
  onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
  Inloop vanaf 19.30 uur – aanvang 20.00 uur.

  AGENDA
  Welkom
  Tijdens de vergadering zal Frank van Haastregt
  (projectleider ontwikkeling bij de Gemeente K&B) met ons de
  gemeentelijke bouwplannen doornemen, waaronder het IKC, terrein
  Esselyckerwoude, Karperhof en het faseringsproces van de
  Bateweg reconstructie.
  Ook de functie en het gebruik van de Bouwapp bij al deze
  activiteiten zal door hem worden toegelicht.
  Mia Hoes zal een update geven met betrekking tot de realisatie van
  een “Knarrenhof” in Woubrugge.
  Verslag van onze activiteiten
  Wisseling in ons bestuur.
  Rondvraag

  1. Opening en mededelingen; vaststelling van de agenda
  2. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 22 mei
   2022 kunt het verslag vinden op www.dorpssraadwoubrugge.nl
  3. Financiën
  • Verslag van de inkomsten en uitgaven in 2021 en de balans per 31
   december 2022 door de penningmeester. U kunt hiervoor onze website
   raadplegen.
  • Verslag van de kascommissie 2022, bestaande uit Betty Kemper en
   Anneke Zwarst.
  • Na goedkeuring wordt de leden gevraagd het bestuur te dechargeren
   voor het gevoerde financiële beleid
  • Voorstel benoeming kascommissie 2023: Anneke Zwarst, waarbij ter
   vergadering een tweede lid wordt gezocht.
  • Het bestuur stelt voor om ook in 2023 de contributie vast te stellen op
   €0,00, in de verwachting dat door de leden voldoende vrijwillige
   bijdragen zullen worden gegeven. Daarvoor wordt de leden om
   goedkeuring gevraagd.
  1. Samenstelling bestuur
  • Johan Forsch voorzitter, benoemd 2022
  • Ben Beukenholdt secretaris, herbenoemd in 2021
  • Ger Kok, herbenoemd in 2020
  • Ewout van Dussen, herbenoemd in 2022
  • Hein Hoogenboom, herbenoemd in 2020
  • Mia Hoes, benoemd in 2021
   Ben Beukenholdt en Ewout van der Dussen treden na deze vergadering af als
   bestuurslid.
   Het bestuur stelt voor Jeannette Gast te benoemen tot lid van het bestuur. Daarvoor
   wordt de leden om toestemming gevraagd.
   Ger Kok zal aftreden per 1 november.
   Het bestuur stelt voor Dick van der Post per 1 november te benoemen tot lid van het
   bestuur. Daarvoor wordt de leden om toestemming gevraagd. Het is de bedoeling dat
   Dick penningmeester wordt.
  1. Verslag activiteiten
  • overleg met de gemeente
  • bewoners participatie
  • terugkeer bibliotheek
  • algemeen behoud van Woubrugse voorzieningen
  • taskforce wonen
  • grondstortingen
  1. Rondvraag en sluiting
   Secr. p/a, Thuisweide 30, 2481BK Woubrugge KvK-nr 57522871
   Regiobank nr.NL72RBRB 082 89 10782 www.dorpsraadwoubrugge
 • Het dorp Woubrugge

  Algemene Leden vergadering

  Vooraankondiging 

  Graag nodigen wij u uit voor de ALV van onze Vereniging Dorpsraad Woubrugge.

  Deze bijeenkomst organiseren wij op  vrijdag 9 juni a.s. Reserveer deze avond alvast in je agenda. De definitieve agenda volgt binnenkort. Naast wat huishoudelijke zaken zijn er voldoende onderwerpen die ons allemaal bezighouden.

  Locatie :  Café Die Twee, Bateweg 78

  Tijd      :  aanvang 20.00 uur ( inloop vanaf 19.30 uur) 

  Op onze bijeenkomsten zijn alle inwoners van Woubrugge welkom, ook zij die (nog) geen lid van onze vereniging zijn.

  Nog een belangrijke datum

  Op 24 mei a.s. organiseert de Gemeente K&B weer een uitgebreide themamarkt in Woubrugge. De uitnodiging wordt door de Gemeente Huis aan Huis bezorgd.

  De themamarkt is in Café Die Twee (inloop tussen 16.30 en 20.00 uur) en is een aanrader voor iedereen die zich bij Woubrugge betrokken voelt.

 • Het dorp Woubrugge

  Op verzoek van Rob Loekenbach en Robert Castenmiller van de werkgroep  “Geluidshinder Kaag en Braassem” plaatsen wij hun onderstaande oproep. Een bericht in ons aller belang!

  Wellicht heeft u al gehoord dat de ORS ophoudt te bestaan. Daarom vragen
  wij u ons te steunen voor de opvolger:
  Stemmen voor de Maatschappelijke Raad Schiphol = stemmen tegen de
  overlast van Schiphol
  [MRS]
  Met ingang van 1 juli 2023 zal de Maatschappelijke Raad Schiphol (zie
  website https://maatschappelijkeraadschiphol.nl) worden opgericht. Deze
  Raad biedt omwonenden en maatschappelijke organisaties de kans om
  betrokken te blijven bij de ontwikkeling van het beleid van de
  luchthaven Schiphol en de effecten van het vliegverkeer op de
  leefomgeving. De MRS neemt de taken over van de huidige Omgevingsraad
  Schiphol. De Raad zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het
  kabinet en aan de luchtvaartsector over het verbeteren van de
  leefkwaliteit.
  Net als dat de werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem met kiesmannen
  in de ORS vertegenwoordigd waren, wil de werkgroep stemmen verzamelen
  voor kiesmannen in de MRS voor het cluster Kaagbaan buitengebied. Daarom
  roept de werkgroep de bewoners van Kaag en Braassem zich (opnieuw) als
  sympathisant aan te melden. Per huishouden kunnen alle volwassenen hun
  stem uitbrengen. Dit kan door tot 18 mei het formulier (Aanmelden
  Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem – MRS verkiezingen – Google
  Formulieren<https://docs.google.com/forms/d/1lw9gQawxZynIcFdO146OkMlCnPOk7D-vr5kHOgwhiyg/edit>)*
  als antwoord op deze Email te retourneren naar
  <mailto:>. Meer informatie kunt
  u vinden op onze website
  https://kaag-en-brassem-vlieghinder.jouwweb.nl/. Voor elke 50
  sympathisanten kan een kiesman zorgen dat Kaag en Braassem betrokken
  blijft bij de activiteiten en adviezen van de MRS. Mocht u nog mensen
  kennen, die deze oproep ook zouden willen steunen, vragen wij u
  vriendelijk deze mail door te sturen.
  Daarnaast blijft de werkgroep zich bij o.a. Rijk, provincie en gemeente
  inzetten om de overlast van Schiphol aan de kaak te stellen. Er speelt
  een hoop en daarom kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. We zijn onder
  andere op zoek naar iemand die de website kan beheren. Voel je je
  aangesproken stuur ons dan even een mailtje.
  Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk ook een mail sturen.
  Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

  Rob Loekenbach en Robert Castenmiller
  Werkgroep “Geluidshinder Kaag en Braassem”

  *De MRS heeft een privacyverklaring op haar website staan. In de
  privacyverklaring<https://ozv.us7.list-manage.com/track/click?u=63e0c02d16df158484779192c&id=17cee03611&e=55b0ad7c1e>
  staat dat de gegevens bewaard worden zo lang als nodig is voor het
  verwerkingsdoel, in dit geval de organisatie van de verkiezingen. De MRS
  voldoet aan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna zullen de gegevens
  worden vernietigd.

 • Het dorp Woubrugge

  Actie Stichting Groen Licht

  Aanstaande zondag 2 april houdt de Stichting Groen Licht een prikactie in ons mooie Woubrugge.

  De start is om 10.00 uur in ’t Oude Raadhuys. Na een lekkere kop koffie gaan de deelnemers in groepjes op pad om Woubrugge nog mooier en schoner te maken. De actie wordt om ca 12.00 uur beëindigd.

  Aanmelden kan via:

 • Het dorp Woubrugge

  Bibliotheek behoefte peiling

  Inmiddels is er een link beschikbaar om het enquêtte-formulier in te vullen.

  Dit kan via de site van de gemeente Kaag en Braassem:

  Home > Gemeentenieuws > onderzoek bibliotheek in de gemeente

  of gebruik direct onderstaande link

  https://survey.alchemer.eu/s3/90531029/Bibliotheken-Kaag-en-Braassem-2023

  Het is uiteraard belangrijk dat zo veel mogelijk dorpsbewoners mee doen. Laat uw stem horen en doe mee.

  De Dorpsraad

 • Het dorp Woubrugge

  Onderzoek bibliotheek in Woubrugge

  Alweer enige tijd geleden is onze bibliotheek in Woubrugge wegbezuinigd en vervangen voor “een boekenkast” in café Die Twee. Geen fraaie oplossing en daar is de Gemeenteraad en B&W inmiddels van doordrongen. Ook in andere kernen zoals b.v. in Leimuiden is het onderwerp “Bibliotheek” actueel. Vandaar onderstaand Gemeentelijk bericht:

  Onderzoek bibliotheek in de gemeente

  De gemeente Kaag en Braassem heeft het onafhankelijk onderzoeksbureau Opiniepijlers gevraagd om een behoeftepeiling te doen naar de bibliotheekfuncties en voorzieningen. Hiervoor gaan zij langs op verschillende plekken in de gemeente.

  Zij willen zoveel mogelijk mensen spreken. Hiervoor rijden de Opiniepijlers met een bus langs een aantal plekken in de gemeente om mensen persoonlijk aan te spreken. Ook kan vanaf 21 februari iedere inwoner van Kaag en Braassem een enquête invullen.  

  Als u mee wilt denken over de bibliotheek, bent u van harte uitgenodigd. Maar ook als u niet betrokken bent bij dit onderwerp, vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners te horen. Kom vooral langs of vul de enquête in.

  Enquête link: vanaf dinsdag 21-2 beschikbaar.

  Hieronder vindt u het schema van de interviewbus Opiniepijlers in Woubrugge:

  Vrijdag 24 en Zaterdag 25 februari  op de Batehof van10.00-16.00 uur.

 • Het dorp Woubrugge

  Op verzoek van de Driemaster

  De Papierwinkel Kaag en Braassem zoekt jou!
  Iets leuks én nuttigs doen met je vrije tijd? Kom kennismaken met het team van De
  Papierwinkel Kaag en Braassem.
  Onder leiding van onze inspirerende coördinator Freek helpen onze vrijwilligers de
  inwoners van Kaag en Braassem weer grip te krijgen op hun administratie en financiën. Wij
  helpen inwoners van Kaag en Braassem met vragen over wettelijke regels, papieren van
  gemeente en overheid, formulieren, aangiften en meer. We weten inmiddels het antwoord op
  veel gestelde vragen en wat we niet weten, zoeken we op.
  Alle inwoners van Kaag en Braassem kunnen kosteloos bij De Papierwinkel terecht!
  Wij zoeken Papierwinkelvrijwilligers die;
   inwoners tijdens het spreekuur helpen (elke woensdag van 9 tot 12 uur bij EMM21
  in Roelofarendsveen) en/of
   inwoners ondersteunen bij de thuisadministratie (dit is vaak op afspraak, bij ons op
  locatie of bij de mensen thuis. Dit kan dus op een moment dat jou schikt) en/of
   administratieve taken willen uitvoeren, bv het aanvragen van fondsen voor kinderen
  (naar keuze vanuit huis of bij ons op locatie, ook weer op een moment dat jou
  schikt).
  Wat vragen wij van jou?
  Je hebt basisvaardigheden op administratief gebied.
  Je kan goed luisteren en hebt geduld.
  Je vindt het een uitdaging om lastige onderwerpen goed uit te leggen.
  Je kan met een laptop omgaan.
  Je bent tenminste 3 uur per week beschikbaar.
  Wat vragen we niet?
  Dat je alles weet.
  Dat je alles kan.
  Wat bieden we?
  Een team waarin veel gelachen en hard gewerkt wordt.
  Professionele begeleiding: we delen onze kennis op verschillende manieren met elkaar, via
  samenkomsten, trainingen, via de computer of gewoon mondeling.
  Een vrijwilligerscontract en WA-verzekering.
  Heb je interesse, vragen of wil je een kennismakingsgesprek, neem contact op met:
  Rob de Blauw
  Vrijwilliger PAPIERWINKEL en THUISADMINISTRATIE
  06 38850011 of

 • Het dorp Woubrugge

  Oproep Stichting Vluchtelingen Woubrugge

  VLUCHTELINGENOPVANG WOUBRUGGE ZOEKT TOEZICHTHOUDERS

  In Vluchtelingenopvang Woubrugge in de Kerkstraat verblijven veertig gevluchte Oekraïners; op dit moment 25 volwassenen en 15 kinderen. Wij prijzen ons gelukkig dat zoveel vrijwilligers helpen om deze

  voorziening in stand te houden. De vrijwilligers vullen met elkaar het zgn. 24/7-rooster. Op

  elk uur van de dag en zeven dagen per week is er altijd een vrijwilliger aanwezig die toezicht houdt,

  bereikbaar en aanspreekbaar is voor bewoners, bezoekers en – indien nodig- volgens een protocol

  handelt bij calamiteiten. Gelukkig is het een rustige groep  en gebeurt er weinig, maar juist in gevallen

  dat het wel nodig is, staan onze vrijwilligers paraat.

  Op dit moment krijgen we het rooster nog rond, maar we kunnen een aantal nieuwe toezichthouders

  goed gebruiken.

  Interesse? Meld je dan aan via . We nodigen je dan uit voor een

  kennismaking en draai je een keer mee. Spreek je geen Oekraïens? Wij ook niet, maar geen probleem: wij communiceren via een vertaalapp op je mobiele telefoon.

  Kijk voor meer informatie op www.vluchtelingenwoubrugge.nl.

  Stichting Vluchtelingen Woubrugge